Reiseforsikring

Reiseforsikring tilknyttet VIP Credit Card.

Vi tilbyr en av markedets beste reiseforsikringer innbakt i et kredittkort.

Dette er noe av det forsikringen omfatter:

 

Avbestillingsforsikring gjelder hvis du må avbestille turen på grunn av akutt og behandlingskrevende sykdom, alvorlig ulykkesskade og død.

Forsikringen dekker kostnadene for blant annet medisinske utgifter og hjemtransport ved akutt oppstått sykdom/ulykke. 

Ny dekning! Forsikringen omfatter dekning av egenandel ved skade på leiebil – inntil 10.000 kr.

Forsikringen gjelder på reiser av inntil 60 dagers varighet for personer opp til 70 år.

Forsikringen har ingen egenandel.

 

Når er forsikringen Gyldig?

Forsikringen er gyldig så lenge du har betalt minst 50 % av reisens transportkostnader med VIP Credit Card. Et eksempel på transportkostnad kan være en flybillett.

 

Dekningsoversikt

(gjelder f.o.m. 1. juni 2017)

 

 

Reisegods: Samlet inntil

 

 150 000 / 300 000

- Kontanter

 

 5 000 / 10 000

- Reisedokumenter

 

 20 000 / 20 000 pr. pers.

- Verdigjenstander (grupper)

 

 20 000 / 35 000

 - Enkeltgjenstander

 

 20 000 / 20 000

 - Tyveri fra motorvogn

 

 20 000 / 20 000

 - Sykkel

 

 25 000 / 40 000

 - Forsinket bagasje

 

 5 000 / 20 000

 Reisesyke:

 

 

 - Medisinske utgifter

 

Ubegrenset 

 - Tannbehandling

Ulykke

5 000 / 5 000 pr. pers. 

 

Sykdom

1 000 / 1 000 pr. pers. 

 

 

 

 - Reiseledsager

 

25 000 / 25 000 

 - Veterinærutgifter

 

 1 000

 Ulykke

 

 

 - Dødsfall 

Voksen

 300 000

 

barn

 50 000

 - Varig medisinsk invaliditet

Voksen

 300 000

 

Barn

 500 000

 - Medisinske behandlingsutgifter etter hjemkomst

 

 25 000

 Hjemtransport

 

 Ubegrenset

 Sykeledsagelse / Tilkallelse

 

 Ubegrenset inntil 2 pers.

 Hjemkall

 

 Ubegrenset

 Reiseavbrudd

 

 100 000 / 100 000

 Privatansvar

 

 15 000 000 / 15 000 000

 Egenandel på leiebil

 

 10 000

 Rettshjelp

 

 100 000 / 100 000

 Forsinkelse:

 

 

 - Forsinket avgang

 

3 000 / 6 000 

 - Forsinket ankomst

 

 30 000 / 75 000

 Personlig sikkerhet:

 

 

 - Evakuering krig

 

 Ubegrenset

 - Evakuering terror

 

 Ubegrenset

 - Evakuering epidemi/ katastrofer

 

 Ubegrenset

 - Tilbakeholdelse

 

 25 000 / 50 000

  Avbestilling

 

 125 000 / 250 000

Under kan du lese mer om de forskjellige områdene forsikringen gir dekkning for. Det anbefales også å sette seg inn i vilkårene for forsikringen

 

Avbestillingsforsikring

Du er dekket av avbestillingsforsikringen når reisen må avlyses av ulike årsaker. Dette kan være akutt sykdom, dødsfall eller ulykke som rammer deg selv, dine eneste reiseledsager eller noen i din eller reiseledsageres nærmeste familie. Du har også dekning om du ikke kan reise på grunn av innbrudd, brann, naturskade eller vannlekkasje i boligen din. Videre er du også dekket dersom du går gjennom en skilsmisse/separasjon eller opphør av samboerskap, innenfor de tre siste månedene før avreisen.

 

Forsinkelse på reisen

Det er ergerlig når det oppstår forsinkelser på reisen. Reiseforsikring gjør det heldigvis enklere for den forsikrede å komme godt ut av forsinkelsen. Reiseforsikringen vår dekker overnattingsutgifter og merutgifter til mat dersom flyet er forsinket som følge av været eller tekniske problemer. Videre dekker reiseforsikringen alternativ reise slik at du tar igjen planlagt reiserute om du kommer for sent til forhåndsbetalt transport. Grunnen kan være teknisk feil på transportmiddel du har løst billett for, værforhold når du reiser med offentlig transport, og trafikkuhell på offentlig transport, privatbil og taxi. Den dekker også overnatting hvis videre transport ikke er mulig samme dag.

 

Forsinket bagasje

Selv om det ikke skjer så ofte, er det veldig kjedelig om bagasjen ikke kommer frem. Da er det fint at reiseforsikringen vi tilbyr i yA Kredittkort dekker nødvendige utgifter til innkjøp av toalettsaker og klær dersom bagasjen er mer enn fire timer forsinket ved utreise. Dersom en flyforsinkelse medfører ufrivillig overnatting, og du ikke har tilgang til den innsjekkede bagasjen, er du også dekket.

 

Reisegods

Forsikringen dekker tyveri eller skade på bagasjen og reisegodset ditt. Innsjekket bagasje som aldri kommer til rette er også dekket på forsikringen (i henhold til transportørens regler).

 

Egenandel ved skade på leiebil

Dersom du leier bil, og leiebilen blir skadet mens du er på reise, dekker forsikringen inntil 10 000 av egenandelen (per skadetilfelle). Prisen på en slik forsikring ligger ofte på 300 kroner og oppover hos bilutleieselskapene.

 

Sykdom på reise

Forsikringen dekker legebehandling, medisin, innleggelse på sykehus, ambulansetransport og andre utgifter knyttet til sykehusopphold. Forsikringen gjelder ved akutt sykdom eller ulykke. Dersom du må utsette hjemreisen eller ikke kan reise videre som planlagt, dekkes merutgifter til reise, kost og losji. Tannlegebehandling utenfor Norge dekkes når du trenger behandling på reisen og det skyldes ulykkesskade.

Sykeledsager: Forsikringen dekker reise og opphold for inntil to pårørende, hvis du ved akutt alvorlig sykdom eller ulykke ønsker deres tilstedeværelse. Det er også et alternativ at din reiseledsager kan være hos deg under sykehusoppholdet.

Hjemtransport er dekket når du må sendes hjem for å få riktig behandling eller legen bestemmer at du må ha videre behandling i Norge etter at akuttbehandling er overstått.

 

Ulykkesforsikring

Ulykke på reise: Hvis du under reisen blir utsatt for en ulykke som fører til varig medisinsk invaliditet eller død, vil forsikringen sikre deg eller dine etterlatte økonomisk kompensasjon i henhold til vilkårene.

 

Ansvarsforsikring

Forsikringen inneholder en privatansvarsforsikring. Dersom du som privatperson påfører skade på en annen person eller eiendom, og dermed blir rettslig erstatningsansvarlig, betaler forsikringen erstatningen for deg. Forsikringen gjelder for ansvar oppstått under reise utenfor Norden

 

Rettshjelpforsikring

Dersom du under reisen blir involvert i en sivil tvist og trenger advokatbistand før reisen er avsluttet, dekkes dette av forsikringen. Forsikringen gjelder for tvist oppstått under reise utenfor Norden.

 

Hvem gjelder forsikringen for, og hvor?

Hvem: Forsikringen gjelder for den personen som eier og bruker kortet. I tillegg gjelder forsikringen for resten av husstanden. Det vil si at samboer eller ektefelle og barn, stebarn og adoptivbarn/fosterbarn under 23 år, som har samme adresse som kortholder, dekkes. Personen som eier kortet trenger ikke være med på reisen for at reiseforsikringen skal gjelde for de i husstanden som er på reise. Det er også et krav at du er fast bosatt i Norden og registrert i folkeregisteret. Forsikringen gjelder ikke for personer som er fylt 70 år.

I Norge og utenlands: Er du på reise i Norge, vil også reiseforsikringen gjelde. Det er ikke kun utenlandsturer som blir dekket av forsikringen. Dagsturer vil bli dekket dersom du reiser med fly. Du er altså dekket for alle typer reiser, men ikke når du for eksempel skal på jobb, skole eller en tur på butikken.